BScAgric (Toegepaste Plant- en Grondwetenskappe)

Programme Code: 03130162


Let wel: Die inligting, kostes en vereistes van die programme mag veranderings ondergaan, en dien net as 'n riglyn.


Inleiding

Die Departement Plantproduksie en Grondkunde spesialiseer in die volgende dissiplines: agronomie, tuinboukunde, weidingkunde, grondkunde en bosbou. Die Departement het 13 dosente, twee emeritusprofessore, twee ereprofessore, vier buitengewone professore en 11 ondersteuningspersoneellede. Die uiteenlopende dissiplines en goed gevestigde kundigheid maak dit ’n gewilde keuse vir baie nagraadse studente, plaaslik sowel as uit die res van Afrika. Die hoogs gekwalifiseerde akademici is ook baie suksesvol met die werwing van befondsing vir navorsing en opleiding vir die Departement.

 

Afgesien van laboratoriumfasiliteite op die Kampus, is daar ook ’n “lewende laboratorium” op die Hatfield-proefplaas in die hartjie van Pretoria. Die ervare tegniese personeel op die proefplaas verseker dat navorsing glad verloop. Die Departement Plantproduksie en Grondkunde is daarop gefokus om mense op te lei en navorsing te doen wat sal lei tot beter voedselsekuriteit vir ons land en die vermindering van nadelige impakte op die omgewing.

Beskrywing

Beroepe: Onderwys en opleiding by skole en akademiese instellings. Navorsing en bestuur by verskeie openbare en privaat instellings.

Openbare sektor: Die Landbounavorsingsraad, Departement van Waterwese en Omgewingsake, Departement van Toerisme, Departement van Landbou, Bosbou en Visserye, Departement van Minerale Hulpbronne, Departement van Energie, die WNNR, provinsiale landbou- en natuurbewaringsafdelings, die Suid-Afrikaanse Nasionale Biodiversiteitsinstituut, stadsrade, Suid-Afrikaanse Nasionale Parke, nasionale landbou- en voedselprosesseringsagentskappe, ens.

Privaat sektor: Maatskappye betrokke by saad-, kunsmis- en plantbeskermingsnavorsing en -ontwikkeling, omgewingsbestuur en -beplanning, kwekerye, groente-, vrugte-, sierplant- en snyblomprodusente, besproeiing, ens.

Voorligtingsdienste vir kennisoordrag: Natuurbewaring, nasionale en provinsiale landbou- en omgewingsdepartemente, omgewingsbestuur en -rehabilitasie, kwekerye, gewasse, turfgras- en onkruidbestuur, privaat maatskappye vir dienslewering in veldgewas-, groente-, medisinale en aromatieseplant-, vrugte-, sierplant- en snyblomproduksie, ens.

Entrepreneurs: Konsultante in gewasse-, weidings-, groente-, medisinale en aromatieseplant-, sierplant- en snyblomproduksiestelsels en landskapontwerp. Bedryf van eie plase en kwekerye vir uitgebreide (veld) of intensiewe (tonnel/kweekhuis) produksie van verskeie gewasse. Bestuur van maatskappye wat spesialiseer in besproeiing en grondherwinning en -bewaring.

Akademiese eenheid

Fakulteit: Natuur- en Landbouwetenskappe

Sluitingsdatums vir aansoeke

SA : 30 September 2013
Nie-SA : 31 Augustus 2013

Beraamde koste

R34 890 - R38 379

Kursus-kontakbesonderhede

  • Naam: KliĆ«ntedienssentrum
    Tel: 012 420 3111
    E-pos: csc@up.ac.za

Addisionele kurrikuluminligting

Die volgende nagraadse grade is beskikbaar:
• PhD (Agronomie) (Tuinboukunde, Weidingkunde, Grondkunde, Bosboukunde)
• MScAgric (Agronomie, Tuinboukunde, Weidingkunde, Grondkunde)
• BInstAgrarHons (Plantproduksie)
• MInstAgrar (Agronomie, Tuinboukunde, Weidingkunde)
• BScHons (Omgewingsgrondkunde)
• MSc (Omgewingsgrondkunde)
• MSc (Bosboubestuur en die Omgewing) (gedoseerde program)
• MSc (Bosboukunde) (interdepartementele program)


Die navorsingskomponent van nagraadse studie is hoofsaaklik op vyf wetenskaplike dissiplines gefokus: agronomie, tuinboukunde, grondkunde, weidingkunde en bosbou.

Toelatingsvereistes

'n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) en voldoen aan die minimum vereistes vir graadstudie.

 

Minimum vereistes
Prestasievlak
Afrikaans of Engels
Wiskunde
Fisiese Wetenskap
TPT
4
5
of 4 (mits 'n 5 behaal is vir Fisiese Wetenskap)
of 4 (mits 'n 5 behaal is vir Wiskunde)
30

 

Kandidate wat nie aan die minimum toelatingsvereistes voldoen nie, kan oorweeg word vir toelating tot die BScAgric of die BSc (Vierjaarprogram) op grond van die uitslag van die NBT. Let asseblief daarop dat studente wat in die BSc (Vierjaarprogram) geplaas word, minstens vyf jaar sal neem om die BScAgric-program te voltooi.

Duur van studie

4 jaar

Hoof kurrikuluminligting

Dieselfde studieprogramme word voorgeskryf vir alle voorgraadse studente in die BScAgric (Toegepaste Plant- en Grondwetenskappe) om blootstelling aan agronomie, tuinboukunde, weidingkunde, grondkunde en bosbou te verseker. Dit help studente wat met nagraadse studie wil voortgaan om ingeligte loopbaanbesluite te neem.